fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu101:DataDetail1

 

 


โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 ระดับ

คือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา

มีเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ส่งผลนักเรียนมีผลการเรียนสูง สอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 100 %

ทำให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน

มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพในด้านวิชาการ คุณธรรม และสุนทรียภาพ

  

 

 

  

ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการเกรียงไกร  วุฒิมานพ    

มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง   เมื่อวันที่ 9  มกราคม  2561

 

   
   

พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร โครงการ  Petcharik Champion Test  ครั้งที่  6   

11 มกราคม  2561 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

 โครงการค่ายวิชาการ กิจกรรมปฐมวัย สายชั้นอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง

 

โครงการค่ายคุณธรรม   จริยธรรม 

มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและศีลธรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 – 6 

เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกตามหลักมารยาทชาวพุทธ  และนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิต  

และเป็นกำลังสำคัญของประเทศสืบไป 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง   จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560

 

ค่ายสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน

ค่ายการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

 

   

โครงการค่ายวิชาการ ค่ายวิทยาศาสตร์  

จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน

 

   

 

โครงการค่ายวิชาการ 

ค่ายคณิตศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน

 

 

โครงการค่ายวิชาการ 

ค่ายภาษาไทย  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้และเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน 

 

 

 

โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 585 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
Tel: 075-356-518 FAX: 075-310-582 Webmaster:pasinee choeichom E-mail:ao_ale@hotmail.com
 
 
   
   
©2014 by seamamueng.com

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat