กิจกรรมวันมาฆบูชา

   เพื่อเป็นการส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางศาสนา และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญทางพุทธศาสนา   และรับรู้เรื่องราวความสำคัญของวันมาฆบูชาและการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาทางศาสนาให้คงอยู่สืบไป

   
   
   
   
   
   
   

 

 
   
 
  เมื่อวันที่: 11.2.2560 , อ่าน: 539
 
©2014 by seamamueng.com